Miljöpolicy

AB Härnösandshus styrelse och medarbetare ska aktivt arbeta för att verksamheten bedrivs med minsta möjliga påverkan på miljön, med hänsyn till teknik och ekonomi, för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling av vårt samhälle.

Detta ska uppnås genom att vi:

  • uppfyller eller överträffar gällande lagar och krav på vår verksamhet
  • genomför ständiga förbättringar av vårt miljöarbete, tar del av ny teknik, nya kunskaper och arbetar förebyggande
  • låter miljöarbetet, med vårt verksamhetssystem som verktyg, vara en naturlig del av vår verksamhet
  • ger våra hyresgäster information för att de aktivt skall medverka till en effektivare hushållning av energi, vatten och omhändertagande av avfall
  • ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer


Fastställd av styrelsen 2001-09-07. Granskad 2022-10-27