Arbetsmiljöpolicy

AB Härnösandshus styrelse och medarbetare ska tillsammans arbeta för en bra arbetsmiljö genom att ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet ska eftersträvas och som väl uppfyller lagens krav på en säker arbetsplats där den anställde ska trivas och utvecklas.

Detta ska uppnås genom att vi:

 • Arbetar med ständiga förbättringar inom arbetsmiljö- området genom att ta del av nya kunskaper inom området.
 • Förebygga olyckor, förslitningsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar
 • Arbetar för att eliminera faror och minska risker
 • Erbjuder anställd personal hälsokontroller/hälsoprofil.
 • Stimulerar personal till friskvårdsaktiviteter.
 • Aktivt arbetar med rehabiliteringsfrågor.
 • Eftersträvar en bra trivsel och gemenskap i företaget.
 • Satsar på personlig utveckling och kompetenshöjning.
 • Minimerar risken för hot.
 • Satsar på bra maskinell utrustning och hjälpmedel.
 • Uppfyller gällande lagar/förordningar inom området.
 • Uppfyller andra lagar/förordningar/krav samt bransch specifika krav, inom andra områden, som har betydelse för arbetsmiljön.
 • Motverkar och förebygger kränkande särbehandling och diskriminering.

Fastställd av styrelsen 2003-10-27 Reviderad 2016-12-14 Granskad 2022-08-25