Miljöarbete

Miljön ligger oss vamt om hjärtat och det speglar våra miljömål.
Vi är även med i Allmännyttans Klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Vindkraftverk i solnedgång

Två övergripande mål som ska uppnås senast år 2030 är en fossilfri allmännytta samt 30% lägre energianvändning.

Vi änvänder bara förnybar el som är lokalt producerad i Härnösand. Produktionen sker i Hemabs kraftvärmeverk i Murbergsviken och tre vindkraftverk intill Vårdkasbeget. Viss produktion om än i dagsläget kommer från solceller i Härnösands Energipark. Ursprungsgarantier är utfärdade av myndigheten Svenska Kraftnät som garanterar elens ursprung.

Några andra exempel på vad vi gör för att uppnå målen

  • Installation av tio laddstolpar för elbilar
  • Satsningar på solenergi
  • Byta ut all kvicksilverbelysning
  • Minska CO2 utsläpp med 5%
  • Köp av gas- och elbilar
  • Fossilfri fordonsflotta senast 2021
  • Förstudie för energiprojekt i fastigheter
  • Flera fastigheter får underjordsbehållare för hushållsavfall
  • Elcyklar för vår personal
  • Vattenbesparingsprojekt

Även du som hyregäst kan hjälpa till att spara energi!
Läs mer via denna länk om våra energispartips!