Uthyrningspolicy

Alla ska känna sig välkomna hos Härnösandshus!

Alla ska känna sig välkomna hos Härnösandshus!

Uthyrningspolicyn syftar till att tydliggöra principerna för uthyrning och Härnösandshus ska i sin uthyrningsverksamhet motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet och betona allas lika värde. Uthyrningspolicyn grundar sig på tillämpliga lagar och ska uppfylla ägarens krav.

Alla kunder ska ha tillgång till samma information, ha samma möjligheter att söka bostad och ska behandlas lika i bedömningen av om man uppfyller de villkor som ställs för att söka lägenhet hos Härnösandshus.

Härnösandshus ska bidra till att skapa trivsamma och trygga boendemiljöer med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.


Policyn är fastställs av Härnösandshus styrelse 2020-09-15 Granskad 2021-09-30
Reviderad av Härnösandshus styrelse 2022-12-06

Registrering, köpoäng och tilldelning

För att få hyra en lägenhet krävs att den sökande har registrerat sig som sökande hos Härnösandshus. Registrering sker via ”Mina sidor” på Härnösandshus hemsida.

Registrering kan ske från den dag den sökande fyller 16 år. I samband med registrering börjar den sökande tillgodoräkna sig köpoäng. En dag i bostadskön ger en poäng.

Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon annans poäng.

Om make/maka/sambo eller sammanboende vill stå på kontraktet tillsammans måste en gemensam ansökan ske genom att en av parterna registrerar sig som medsökande.

Kunden måste själv hålla kontakt med Härnösandshus för att behålla sina köpoäng. Det sker genom att den sökande loggar in på ”Mina sidor” och sparar sin ansökan minst en gång per år. Om detta inte sker raderas köpoängen.

Lediga lägenheter publiceras på Härnösandshus hemsida i minst 7 dagar. Den sökande måste anmäla intresse för den lediga lägenheten. Därefter erbjuds lägenheten enligt huvudregeln till den sökande med flest köpoäng.

Om en hyresgäst inte svarar eller tackar nej till tre lägenhetserbjudanden spärras denne från att söka lägenhet under sex månader. Den sökande behåller dock sina köpoäng.

Köpoängen raderas alltid när hyresgästen tecknar ett hyreskontrakt hos Härnösandshus. För att samla nya poäng måste en ny registrering ske.

Vid nyproduktion kan undantag från huvudregeln göras i enlighet med styrelsens beslut för det unika projektet. Undantag från huvudregeln görs också vid förtur.

Grundkrav för att teckna hyresavtal

För att få hyra lägenhet krävs att den sökande är minst 18 år, sakna hyresskulder och har en inkomst som är tillräcklig för att klara den aktuella hyran.

Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning.

Hemförsäkring

Hyresgäst hos Härnösandshus måste ha en hemförsäkring

Andrahandsuthyrning

Härnösandshus är restriktiva vid begäran om andrahandsuthyrning. I vissa fall kan en tidsbegränsad andrahandsuthyrning godkännas för maximalt sex månader och i undantagsfall upp till ett år.

Plusboende

Lägenheterna i Härnösandshus plusboende är avsedda för personer som är 55 år eller äldre utan hemmavarande barn. Det räcker att en person i hushållet är 55 år eller äldre. Köpoängen avgör vem som får kontrakt. Hyresgäster i Härnösandshus plusboende som redan är kunder hos Härnösandshus och vill byta lägenhet får tillgodoräkna sig boendetid i nuvarande lägenhet som söktid. Under det första boendeåret godkänns inga byten.

Studentlägenhet

Studenter vid Mittuniversitetet och KY-utbildningen kan hyra studentlägenhet hos Härnösandshus.

En kopia på antagningsbesked måste kunna visas upp för att få teckna avtal på studentlägenhet.

Förtur till bostad

Härnösandshus kan i särskilda fall ge förtur till bostad. Ansökan om förtur ska ske skriftligen och den sökande ska uppfylla Härnösandshus grundkrav samt uppfylla kraven för antingen arbetsförtur eller trogen kund förtur.

Grundkrav för att kunna ansöka om förtur, kunden ska

 • Stå i vår bostadskö
 • Själv försökt lösa sin boendesituation
 • Uppfylla Härnösandshus krav för att få hyra bostad

Arbetsförtur

 • Arbetsinflyttare erhåller 1 500 extra köpoäng som är giltiga i sex månader.
 • Den som ansöker om förtur för arbetsinflyttning ska ha fast anställning eller provanställning i minst sex månader hos ett etablerat företag eller offentlig arbetsgivare i kommunen samt vara skriven i en annan kommun och ha för avsikt att skriva sig i Härnösand.
 • Förtur gäller även för personer som fått fast anställning i de närliggande kommunerna Kramfors, Timrå, Sundsvall och Örnsköldsvik men väljer att skriva sig i Härnösands kommun
 • Förtur gäller inte pluslägenheter om inte de specifika kriterierna till pluslägenheter också är uppfyllda. (55 år utan hemmavarande barn)

Trogen kund förtur

 • Syftet med trogen kund förtur är att premiera trogna kunder och möjliggöra ett boende hos Härnösandshus genom livets alla faser
 • Den som ansöker om trogen kund förtur ska ha bott i och haft ett förstahands kontrakt på sin nuvarande lägenhet i minst 5 år.
 • Den som ansöker om trogen kund förtur ska också nyligen fått ändrade familjeförhållanden, t.ex. ett dödsfall som försvårar betalning av månadshyra.

Att ansöka om förtur

 • Ansökan om förtur görs via en förtursblankett. På förtursblanketten lämnas information om skälen till förtur så att Härnösandshus kan erbjuda en lägenhet som motsvarar behovet.
 • Ansökan skickas eller mejlas till Härnösandshus

Behandling och bedömning av förtursansökningar

 • Förtur är ingen akut lösning. Även om man beviljats förtur innebär det inte att man får en ny bostad direkt. Den sökande bör själv aktivt söka bostad under tiden man väntar.

Beviljad förturs giltighet

 • En beviljad förtur är giltig till dess ett erbjudande om lägenhet lämnas. Om kunden tackar nej till en erbjuden lägenhet är förturen förbrukad. Det finns inga godtagbara skäl att tacka nej om Härnösandshus erbjudit en lägenhet som uppfyller de grundläggande behov som angivits i ansökan.

Byte av lägenhet

Byte av lägenhet måste godkännas av Härnösandshus. För att få tillstånd att byta ett lägenhetskontrakt ska det finnas beaktansvärda skäl och att det kan äga rum utan olägenhet för Härnösandshus. Regler om detta finns i hyreslagen.

Rätten att byta lägenhet gäller alla med förstahandskontrakt. För att ett byte ska godkännas krävs att den nya hyresgästen uppfyller Härnösandshus grundkrav och inte har misskött det tidigare boendet.

Interna riktlinjer

Interna och skriftliga riktlinjer för hur det praktiska arbetet med lägenhetsuthyrning ska bedrivas samt detaljerade regler rörande uthyrningsprocessen ska fastställas av Härnösandshus vd.