Sponsringspolicy

1 Allmänt
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller flera parter där den ena parten förbinder sig att lämna ersättning i form av kontanta medel, varor eller tjänster och förutsätter konkreta motprestationer från den andra parten, till exempel exponering av företagets logotype eller företagsnamn.

2 Syfte och mål
Sponsring ska vara ett verktyg för att stärka Härnösandshus varumärke.
Genom att bland annat stödja föreningar, kultur, idrott och andra evenemang bidrar vi till att Härnösand blir en attraktiv kommun att bo och verka i.

3 Riktlinjer
Härnösandshus sponsring ska

  • ge Härnösandshus goodwill och marknadsföra företaget som en stark aktör på bostadsmarknaden i Härnösand
  • omfatta något av områdena idrott, kultur, sociala projekt eller evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet och gärna med inriktning på verksamhet som stimulerar flickor/kvinnor att delta i aktiviteter
  • ha lokal förankring

Härnösandshus ska inte sponsra

  • verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller på annat sätt integritetskränkande för någon individ
  • politiska partier eller religiösa organisationer
  • företag/organisationer som bedriver verksamhet som uppenbart skadar människor och/eller miljö
  • privatpersoner

Vid all sponsring ska Härnösandshus varumärke exponeras tydligt och på ett positivt sätt eller ge annan positiv publicitet där Härnösandshus engagemang tydligt framträder.
Sponsring kan ske genom regelrätta avtal eller genom att stöd ges till enskilda arrangemang eller aktiviteter som stödjer riktlinjerna ovan.
All sponsringsverksamhet som Härnösandshus deltar i ska präglas av affärsmässighet och öppenhet.

4 Ansvar
VD eller ekonomi- och marknadsansvarig har beslutanderätt i sponsringsärenden. Större sponsringsinsatser beslutas av Härnösandshus styrelse.


Fastställd av Härnösandshus styrelse 2015-03-31